No School on September 16

No+School+on+September+16

There is no school on Thursday, September 16 in celebration of Yom Kippur.